امراض و آفات مهم درختان میوه

باغوان | امراض و آفات مهم درختان میوه

امراض و آفات مهم درختان میوه


امراض و آفات مهم درختان میوه موضوع مهمی است که توصیه شده کشاورزان و باغداران محترم تا حدودی با آنها آشنا باشند که در صورتی که با هر کدام از امراض مواجه شدند با آگاهی بیشتری به دنبال راهکار مناسب باشند.

امراض و آفات مهم درختان میوه / لیف کرل (پیچیده گی برگ شفتالو)

Leaf Carlدر این مرض که برگ ها تاب خورده ،چملک وبد شکل میشوندکه این تاب خورد گی از اثرنموی غیرنورمال انساج در قسمت معین برگ ها صورت میگیرد مانند: پیچیدگی

امراض و آفات مهم درختان میوه / برگ شفتالو .

بیماری برگ شفتالو در زبان فارسی به نام بیماری لب شتری یا بیماری باد سرخ شفتالون نامیده میشود.

علائم بیماری:

خسارات بیماری شامل پیچیدگی ،تورم وتغیررنگ وریزش برگ ها وآلودگی جوانه ها وسرشاخه ها وسرانجام ضعف کلی درخت میباشد . درختان جوان بیشتراز درختان پیردربرابراین بیماری

حساس هستندوبطورکلی این بیماری درمناطق گرم و خشک اهمیت اقتصادی ندارد . نشانه های بیماری قسمی است که فقط روی تعداد ازبرگها ی هردرخت ظاهر می شوند ولی عمال تمام برگ ها را مبتال گردانند زمانیکه برگ ها ی آلوده به رنگ قرمزی یا ارغوانی درآمدند تشکیل اسپورهای قارچ عامل بیماری درسطح فوقانی شروع میشود درهمین موقع به رنگ قهوه ای

روشن درآمده شروع به ریزش میکند این ریزش برگ بستگی به شرایط آب وهوا دارد طوریکه درهوای گرم وخشک برگ ها زود تر ومعموالً دراوایل تیرماه میریزند .واگرمقدارزیادی ازبرگ ها خزان شوند برگ های جدید ازجوانه های خوب تشکیل وظاهرمیشوند

شاخه های جوان مبتال به بیماری نیز کمی متورم شده ورشد شان متوقف میگردد شگوفه ها ومیوه های جوان آلوده قبل از وقت میریزند روی پوست میوه های بزرگترقسمت های تغیررنگ یافته و چروکیدگی ظاهرمیشود .

مبارزه

 • غرس نهال مقاوم
 • جمع آوری بقایای نباتی از سطح باغ
 • شاخه بری
 • کنترل گیاه هرزه

برای کنترل بیماری پیچیدگی برگ شفتالودوبار با ید ادویه پاشی با ترکیب بوردواولی درخزان پس از ریزش برگها ودومی درتا بستان یعنی آخرزمستان قبل از تورم جوانه ها توسعه میشود .

امراض و آفات مهم درختان میوه / شاتهول یا بیماری غربالی درختان میوه

معرفی بیماری:

بیماری غربالی نتنها باعث ضعف درخت وکاهش مقداروارزش محصول میشود بلکه به دلیل لکه هایکه روی میوه بجا میگذاردارزش مارکیت میوه ها را پائین میا ورد .

علائم بیماری:

شفتالو ،زردالووآلومیزبان های اصلی ومهم این بیماری میباشد .  و مهم ترین مواردی که مورد حمله قرار می گیرند عبارتند از:

 • سرشاخه ها
 • گل
 • برگ
 • میوه
 • جوانه های درختان

اندام های مورد حمله وعلائم آنها روی میزبانها ی مختلف با هم فرق دارند بدین معنی که درزردالو،برگ و جوانه ها را موردحمله قرار مید هد ولی علائم روی سرشاخه ها دیده نمیشود در بادام علائم روی سرشاخه های مخصوصا برگ ظاهرمیشود وبه میوه خساره وارد نمیکند .

درحالیکه در شفتالو نشانه های این بیماری را روی میوه به ندرت میتوان دید ولی درعوض دربرگ وسرشاخه های جوان را مورد حمله قرار مید هد .

کنترل بیماری:

 • شاخه بری
 • دور کردن بقایای نباتی از سطح باغ
 • کنترل گیاه هرزه
 • غرس درخت مقاوم

ادویه بوردومیکسچردرکنترول این مرض خیلی مؤثر میبا شد. این ادویه ذکرشده باید درفصلزمستان ماه حوت استعمال گردد.

powdery mildew of Apple خاکسترک

علائم :

این مرض عموما ً یک حصه برگ ها ، شا خچه ها ، نوده ها شگوفه و میوه را موردحمله خودقرارمید هد دربرگها عالیم مرض در بهارسال به قسم داغهای خورد خاکستری و یا سفید درسطحتحتانی ظهورمیکند که بوقت کم برگ ها ی خوردچملک میشوند.

در وسط تابستان وقتیکه هوانسبتا ً گرم میشود شا خچه ها رنگ پودری خود را از دست داده رنگ خا کستری سفید سطح خا رج شا خچه ها به تد ریج رنگ نصورای داغدار را بخود میگیرد که تا یک اندازه بشکل نمد شبا هت میداشته با شد وداغ های خورد سیاه با الی سطح آن به مشا هده میرسد که در نتیجه شاخچه مذکور حیات خود را ازدست میدهد و بعضا تنها نوک شاخچه ها که به مقا بل مرض حساسیت میداشته با شد از بین میرود پندک های سیب نیز به مرض مبتال میشود .

کنترل :

کنترل این مرض درمناطق مختلف یکسان نیست ،عموما ً درقوریه جات سلفرقابل حل درآب را به وقفه ها ی متعدد استعمال مینمایند که نتیجه خوبی داده است و همچنین اگرانواع ورایتی های سیب که به این مرض مقاومت داشته باشد غرس شود تا یک اندازه شدت مرض را کاهش میدهد .

باید متذکر شد که مقدارسلفرقابل حل درآب از4-2 گرام درفی لیترآب میباشد، همچنان شاخه های مبتال به مرض با ید توسط قیچی قطع واز ساحه دورگردد .

استعمال پلی درکنترول این مرض خیلی مؤثر میباشد اگر درماه حوت استعمال شود تأثیردارد، مقدار دو کیلوگرام پلی در655 لیتر آب استعمال گردد . واگربعداز ریختن گل بمشاهده میرسد یک کیلو گرام در655 لیترآب با ید مخلوط گردیده استعمال گردد .

امراض و آفات مهم درختان میوه / (جرب سیب) scab

ازنظراهمیت اقتصادی میتوان گفت که جرب سیب پرخسارت ترین بیماری سیب درتمام نقاط جهان است . این خسارت شامل نقصان مقدارمحصول ، کاهش کمیت وکیفیت میوه خساره این بیماری بعضی اوقات به 655 %میرسد .

علائم بیماری:

عالیم بیماری ابتدابصورت لکه زیتونی درزیرکاسبرگ یا برگ های جوان ظاهری میشود سپس به رنگ خاکستری وسیاه درمیایند.

لکه ها دربرگهای جوان وتازه عموماً درروی برگ ظاهرمیشوند لکه ها ممکن است بصورت انفرادی با قیبمانند و یا ممکن است با هم پیوسته بزرگ شوند همچنین لکه ها درروی میوه ها نیزبوجودمیایندکه ابتدابه رنگ زیتونی هستندوسپس سیاه میشوند .

کنترل بیماری:

مبارزه درمورد این بیماری طرقه های مختلف دارد که میتوان با بکاربردن چند موردترکنترول این بیماری نایل آمد این روش ها عبارت اند از.

 • انتخاب ورایتی های مقاوم
 • ازبین بردن اشکال زمستان گذرانی آنها
 • شاخه بری
 • از بین بردن گیاه هرزه

امراض و آفات مهم درختان میوه /  کرم ریشه خوار

اين حشره در اكثر مناطق افغانستان وجود دارد و از ريشه گیاهان مختلفي تغذيه مينمايد. از اين جهت ميتوان به گیالس، ناک، سیب، به، شفتالو، بادینجان رومی، آلو، زردآلو، آلبالو، انار،بادرنگ، لوبیاسبز، كدو، کچالوضرر میرسانداین حشره زمستان را بشکل الروا سپری میکند بامساعد شدن درجه حرارت دوباره به فعالیت شروع میکند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =